Aankondiging van een opdracht

Verzekeringen van de Gemeente Sint-Gillis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Sint-Gillis
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Van Meenenplein, 39
Plaats
Sint-Gillis
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25631133
E-mail
contact.1060@stgilles.irisnet.be
Fax
+32 25360202

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.stgilles.irisnet.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Juridische zaken dienst
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Maurice Van Meenenplein, 39
Plaats
Sint-Gillis
Postcode
1060
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
cellulejuridique@stgilles.irisnet.be
Fax
-
Hoofdadres
https://stgilles.brussels/
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/693/EL/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Juridische zaken dienst
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Maurice Van Meenenplein, 39
Plaats
Sint-Gillis
Postcode
1060
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
cellulejuridique@stgilles.irisnet.be
Fax
-
Hoofdadres
https://stgilles.brussels/
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekeringen van de Gemeente Sint-Gillis

Referentienummer:   ASS2019

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Bâtiments communaux, de la Régie foncière et du CPAS, Van Meenenplein, 39 te 1060 Sint-Gillis

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Verzekeringen van de Gemeente Sint-Gillis

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De inschrijver maakt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) over, dat een eigen geactualiseerde verklaring op erewoord vormt en door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betreffende inschrijver:
1° zich niet bevindt in een van de situaties als bedoeld door de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17 juni 2016;
2° voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de Wet van 17 juni 2016.
Dit UEA dient op de site https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr te worden ingevuld.
Te volgen procedure:
Op de vraag ‘Wie bent u’, antwoordt u ‘Ik ben een ondernemer’.
- Op de vraag ‘Wat wilt u doen?’, antwoordt u ‘Een antwoord aanmaken’.
- Selecteer uw land en klik op volgende.
- Overloop het formulier en beantwoord de vragen van de onderdelen ‘Procedure’ en ‘Uitsluiting’.
- Geef voor het deel ‘Selectie’ aan of u aan alle voorgeschreven selectiecriteria voldoet.
- Klik nadat u het volledige formulier invulde onderaan de pagina op ‘Overzicht’. Nu verschijnt uw ingevuld UEA dat u (aan het einde van het document) in .PDF-formaat kunt downloaden om samen met uw offerte in te dienen.
- Druk een exemplaar af, onderteken het en voeg het bij uw offerte.
De aanbestedende overheid kan de inschrijvers op ieder ogenblik van de procedure verzoeken om alle of een aantal bewijsstukken over te maken als dat voor het goede verloop van de procedure nodig is.
In overeenstemming met de artikelen 62 en 63, §2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017, controleert de aanbestedende overheid via elektronische weg (Telemarc) of de inschrijver die personeel tewerkstelt dat in België onderworpen is:
- in regel is met de betaling van de sociale bijdragen (RSZ), sociale schulden;
- in regel is met zijn fiscale verplichtingen;
In overeenstemming met artikel 62 §3 van het koninklijk besluit van 18 april 2017, verzoekt de aanbestedende overheid wanneer de bedoelde verificatie niet toelaat om te weten of de kandidaat of inschrijver zijn fiscale verplichtingen is nagekomen, deze laatste een recent attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij aan deze fiscale verplichtingen voldoet. Hetzelfde geldt wanneer er geen dergelijke toepassing beschikbaar is in een andere Lidstaat.
Het hoger bedoelde recente attest wordt uitgereikt door de Belgische en/of buitenlandse bevoegde overheid en bevestigt dat de kandidaat of de inschrijver zijn fiscale verplichtingen vervult volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
De inschrijver maakt de aanbestedende overheid een uittreksel uit het strafregister over met een geldigheidsduur van minstens 6 maanden op de datum van indiening van de offertes, dat bevestigt dat de inschrijver zich niet bevindt in een van de gevallen beoogd door artikel 67, §1, lid 1 tot lid 7 van de wet van 17 juni 2016 en van artikel 61, lid 1 tot lid 7 van het KB van 18 april 2017.
Corrigerende maatregelen:
In overeenstemming met artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mag elke inschrijver die in een van de in de artikelen 67 of 69 bedoelde situaties verkeert, op eigen initiatief bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De inschrijver moet een erkende verzekeringsmaatschappij zijn. Verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen van de sector mogen geen offerte indienen.
2. De inschrijver voegt bij zijn offerte minstens een referentie van met onze opdracht gelijkaardige diensten.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver levert een attest af uitgereikt door de FSMA dat bewijst dat hij een erkende verzekeringsmaatschappij is.
2. Onder “gelijkaardige diensten” worden begrepen, de diensten die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:
A. Betrekking hebben op de 8 hieronder vermelde verzekeringsdelen:
- Brand en aanverwante risico's
- Voertuig
- Arbeidsongevallen
- Burgerlijke aansprakelijkheid
- Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
- All risk (diefstal, bewaring en transport van geld, elektronisch materieel, divers materieel, kunstwerken)
- All risk bouwplaatsverzekeringen
- Collectieve gezondheidszorg.
B. Tijdens de afgelopen drie jaar verstrekt zijn aan een openbare dienst;
C. Voor het geheel van de hoger vermelde 8 delen een totaal bedrag op jaarbasis vertegenwoordigen van minimum 650.000,00 EUR incl. btw.
D. De referentie moet worden gestaafd met een attest van goede uitvoering. Dit attest werd door de bevoegde overheid uitgereikt en ondertekend. Het vermeldt het bedrag en de periode van die diensten en verduidelijkt dat die correct werden uitgevoerd.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   13 Maart 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   20-11-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   19-05-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   20-11-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   In de Stadhuis

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Etterbeek
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-10-2018