Rectificatie

Afsluiten van een raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382343
E-mail
OCMW_GAC_Leveringen@ocmw.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stad.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305910

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van een raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel.

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00314-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66114000 - Financiële leasing

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Afsluiten van een raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510458

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 074-164101

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gezien de technische problemen met E-tendering was het niet mogelijk om vandaag offertes in te dienen. De aanbestedende overheid heeft beslist om de openingsdatum uit te stellen met 8 dagen conform artikel 9 van KB18/04/2017.