Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt
Aankondiging van een opdracht

Financiering van de casco aankoop van een gedeelte van een ondergrondse parkeergarage

Financiering van de casco aankoop van een gedeelte van een ondergrondse parkeergarage

Publicatiedatum
29-01-2016
Deadline
15-03-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt
Postadres
Groenplein 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Marijke Beirens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door het voorleggen van minstens 3 referenties inzake de financiering van infrastructuur en/of vastgoed van gelijkaardige omvang.

Eventuele minimumeisen:

minimum 3 referenties inzake de financiering van infrastructuur en/of vastgoed van gelijkaardige omvang