Rectificatie

Aanstellen onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar voor begeleiding bij het plaatsen van de verzekeringsportefeuille en het beheer van de verzekeringsportefeuille in de periode 2019 tot en met 2022

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer
0207.725.597_24603
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Charis Verlinde
Telefoon
+32 32405861
E-mail
overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.provincieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305311

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar voor begeleiding bij het plaatsen van de verzekeringsportefeuille en het beheer van de verzekeringsportefeuille in de periode 2019 tot en met 2022

Referentienummer: Prov Ant - DOJO-Verzekering2108-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66518000 - Diensten van verzekeringsmakelaars en -agentschappen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Aanstellen onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar voor begeleiding bij het plaatsen van de verzekeringsportefeuille en het beheer van de verzekeringsportefeuille in de periode 2019 tot en met 2022

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-509922

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
02-05-2018 13:00
Te lezen:
10-05-2018 13:00

Overige nadere inlichtingen

nieuwe versie inventaris