Opdrachtencentrale vzw
Rectificatie

Raamovereenkomst Hospitalisatieverzekering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Opdrachtencentrale vzw
Nationaal identificatienummer
0524.818.005_27933
Postadres
Parklaan 66
Plaats
Bredene
Postcode
8450
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guido Galle
Telefoon
+32 468333879
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.opdrachtencentrale.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320925

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst Hospitalisatieverzekering

Referentienummer: ZOC-18/01Bis-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Dienstenopdracht voor het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst (2019-2025) hospitalisatieverzekering ten voordele van Stad Oostende en al haar entiteiten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-527597

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420199

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Deze bekendmaking betreft de antwoorden op de vragen die werden overgemaakt via het online forum.