Rectificatie

Raamovereenkomst Hospitalisatieverzekering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Opdrachtencentrale vzw
Nationaal identificatienummer
0524.818.005_27933
Postadres
Parklaan 66
Plaats
Bredene
Postcode
8450
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guido Galle
Telefoon
+32 468333879
E-mail
guido.galle@opdrachtencentrale.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.opdrachtencentrale.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320925

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst Hospitalisatieverzekering

Referentienummer: ZOC-18/01Bis-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Dienstenopdracht voor het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst (2019-2025) hospitalisatieverzekering ten voordele van Stad Oostende en al haar entiteiten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-527597

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420199

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Deze bekendmaking betreft de antwoorden op de vragen die werden overgemaakt via het online forum.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!