Aankondiging van een opdracht

Oproep tot deelname: afsluiten van verzekeringspolissen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VitaS
Nationaal identificatienummer
0239.946.326_529950
Postadres
Rode Kruisstraat 25
Plaats
Peer
Postcode
3990
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Viky Saenen
Telefoon
+32 11492666
E-mail
viky.saenen@vitas.be
Fax
+32 11492780

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.aon.com

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319931

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Aon Belgium bvba
Nationaal identificatienummer
426531863
Postadres
Roderveldlaan 3
Plaats
Berchem
Postcode
2600
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
mevrouw Katrien Gielen
Telefoon
+32 27697414
E-mail
katrien.gielen@aon.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.aon.com
Adres van het kopersprofiel
http://www.vitas.be

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319931

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Aon Belgium bvba
Nationaal identificatienummer
426531863
Postadres
Roderveldlaan 3
Plaats
Berchem
Postcode
2600
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katrien Gielen
Telefoon
+32 27697414
E-mail
katrien.gielen@aon.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.aon.com
Adres van het kopersprofiel
http://www.vitas.be

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot deelname: afsluiten van verzekeringspolissen

Referentienummer:   VitaS-2018/13-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid, Verzekeringen Auto en Verzekeringen Hospitalisatie voor VitaS CVBA

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Personenverzekeringen - Arbeidsongevallenverzekering en aanvullende bovenwettelijke verzekering

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

afsluiten verzekeringspolissen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van opeenvolgende periodes van 1 jaar met een totale duurtijd van 4 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Verzekering Materiële Schade

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

afsluiten verzekeringspolissen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van opeenvolgende periodes van 1 jaar met een totale duurtijd van 4 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Verzekeringen Aansprakelijkheid

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

afsluiten verzekeringspolissen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van opeenvolgende periodes van 1 jaar met een totale duurtijd van 4 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Verzekeringen Auto

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

afsluiten verzekeringspolissen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van opeenvolgende periodes van 1 jaar met een totale duurtijd van 4 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 5

II.2.1) Benaming

Verzekeringen Hospitalisatie

Perceel nr.:   5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

afsluiten verzekeringspolissen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van opeenvolgende periodes van 1 jaar met een totale duurtijd van 4 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

• Verzekeraars worden in deze mededingingsprocedure voor het afsluiten van de verschillende verzekeringspolissen beschouwd als enige mogelijke partijen die kunnen optreden als inschrijver.
Makelaars en andere verzekeringstussenpersonen worden niet beschouwd als kandidaat.
• De kandidaat mag zich niet bevinden in 1 van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet bedoelde situaties. Dit
behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de
facultatieve uitsluitingsgronden. Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat,
mag de kandidaat bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid
aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt
de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Deze bepaling is individueel van toepassing op de
deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat een
beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (zie verder). De verplichte
uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of
toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben. De
kandidaat legt een volledig ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Eventuele corrigerende
maatregelen vermeldt de kandidaat op dit UEA. De voor te leggen stukken dienen verplicht aan het UEA te worden
toegevoegd te worden, ter beoordeling door het bestuur. De kandidaat moet tevens
1) een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als kandidaat, en
voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet
2) in geval de kandidaat een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden
als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA. Voor meer informatie omtrent het
UEA: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl
• De kandidaat dient tevens volgende documenten toe te voegen:
1) de Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van
ontvangst van de offertes;
2) de Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere
lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt
dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
3) de buitenlandse kandidaat: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat
inzake niet-faling.
Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle
uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen
waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve
instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd
is.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zijn financiële en economische draagkracht toont de kandidaat aan door middel van bijvoeging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren (2015-2016-2017). De kandidaat dient een minimale omzet voor de betreffende diensten aan te tonen van 5.000.000,00 €.
De kandidaat moet een minimum rating hebben van BBB of gelijkwaardig aangetoond door een passend attest.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zijn technische bekwaamheid toont de kandidaat aan door middel van bijvoeging van:
• Een FSMA-attest: een erkenning om dergelijke verzekeringen aan te bieden, en dit volgens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;
• een beschrijving van het team dat verantwoordelijk zal zijn voor deze opdracht, inclusief korte studie- en beroepskwalificaties met kennis van de publieke sector met een minimum van 5 mensen;
• een lijst met minimaal 3 referenties van gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar.

Eventuele minimumeisen:

zie hierboven

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   15-10-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 22-11-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Algemene inlichtingen en coördinatie:
Mevrouw Katrien Gielen
Tel.: 02/769.74.14
Email: katrien.gielen@aon.be
Technische inlichtingen:
Mevrouw Nicole Van Meyvis
Tel.: 02/769.74.07
Email: nicole.van.meyvis@aon.be

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-09-2018