GAN - Technische Dienst
Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN BETREFFENDE DE VERZEKERINGSCONTRACTEN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27780811
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315544

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN BETREFFENDE DE VERZEKERINGSCONTRACTEN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID

Referentienummer: ST (ARP)-17/1508-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft betrekking op verzekeringscontracten van het Agentschap hierna.
De opdracht heeft een looptijd van 2 jaar vanaf 1 januari 2019. De opdracht wordt twee keer stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging door één van de beide partijen via aangetekend schrijven neergelegd bij de post, ten minste tien maanden vóór het einde van de looptijd van 2 of 3 jaar.
De opdracht bestaat uit 3 percelen die afzonderlijk kunnen worden toegekend:
Perceel 1: Voertuigenverzekering;
Perceel 2: Verzekering arbeidsongevallen;
Perceel 3: Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid; verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid bij brand of explosie; brandverzekering en allriskverzekering.
De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor een perceel, voor meerdere percelen of voor alle percelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-523057

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 155-356725

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
24-08-2018 11:00
Te lezen:
03-09-2018 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
24-08-2018 11:00
Te lezen:
03-09-2018 10:00

Overige nadere inlichtingen

We hebben de statistieken voor de arbeidsongevallen gepubliceerd en, dus, de openingsdatum veranderd op 3 september 2018.