Universiteit Hasselt
Aankondiging van een opdracht

Lening ter financiering van het investeringsprogramma van de universiteit Hasselt

Dit bestek betreft het verstrekken van een lening ter financiering van het investeringsprogramma van de Universiteit Hasselt

Publicatiedatum
29-01-2016
Deadline
16-03-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
66110000 - Bankdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Hasselt
Postadres
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

*Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen
* Fiscaal attest (belastingen en BTW) van in orde zijn met de betaling

Economische en financiële draagkracht

*Afschrift van de meest recente jaarrekening

Vakbekwaamheid

*Afschrift van de vergunning om te handelen als kredietinstelling