Departement Werk en Sociale Economie
Rectificatie

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Werk en Sociale Economie
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16764
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Caroline Van Beveren
Telefoon
+32 25531078
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.werk.be/online-diensten/dienstencheques

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325263

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques.

Referentienummer: Departement Werk en Sociale Economie-DWSE/2018/DC-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66600000 - Kasdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques in het Vlaamse Gewest.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535955

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-538156

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

bijkomende info over "Mijn Burgerprofiel"