Rectificatie

Operationele leasing van 3 (drie) voertuigen algemeen gebruik voor een periode van 5 jaar.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone Damme/Knokke-Heist
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Van Steenestraat 10
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kim DEMEESTER
Telefoon
+32 50619573
E-mail
pz.dkh.fin@police.belgium.eu
Fax
+32 50619500

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.politieknokkeheist.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Operationele leasing van 3 (drie) voertuigen algemeen gebruik voor een periode van 5 jaar.

Referentienummer: 2018/09

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66114000 - Financiële leasing

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze overheidsopdracht behandelt over een periode van 60 maanden de operationele leasing (materieel en aanvullend dienstenpakket zoals verzekering, voertuigenbeheer, brandstofbeheer, fiscaliteit, onderhoud enz.) van drie voertuigen.Deze vervanging van voertuigen is vereist om de operationaliteit van de politiezone Damme/Knokke-Heist te waarborgen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-530866

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
1) Motor 1.6 2) bij specieke ombouw de AVL functie 3) Gunlock mag niet in de koffer 4) leveren van 1 stuk 12 v stekker in de koffer
Te lezen:
1) Motor 1.4 2) Bij specifieke ombouw de APL functie 3) wapenkoffer mag wel in de koffer 4) leveren van 1 stuk 12 v stekker in de koffer op de bijkomende batterij.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uitrusting
In plaats van:
Niks vermeld
Te lezen:
Bijkomende te voorzien: Bepantsering van de 2 voorste zijdeuren elektrische ontstoorde uitrusting en ook de capaciteit verduidelijken van de tweede gel batterij in de offerte.

Overige nadere inlichtingen

-