Gemeentebestuur Overpelt
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Het aangaan van een lening ten laste van derden ter financiering van de aankoop en renovatie van een gebouw

De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van de aankoop en renovatie van een onroerend goed ten laste van derden en gewaarborgd door het Gemeentebestuur van Overpelt.
Het betreft de verkoop van een pand met 24 serviceflats aan het Woonzorgcentrum "vzw Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg" met het ondernemingsnummer BE 0445.847.137.
De opgave van de te verstrekken lening is te vinden in het overzicht van de leningen, dat als bijlage bij het lastenboek is gevoegd. Het betreft een lening met een looptijd van 20 jaar tegen een vaste rentevoet, ten bedrage van € 2.400.000,00.
De kapitaalaflossingen gebeuren maandelijks, progressieve tranches.
Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in vaste annuïteit.
De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één maand.
De intresten van de lening worden maandelijks aangerekend met valuta de laatste dag van de maand. De berekeningsbasis van de te betalen intrest is 360/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn.
Op de eerste vervaldag na de opname van de lening worden alleen intresten betaald. De berekening van deze intresten gebeurt eveneens op basis 360/360.

Publicatiedatum
14-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Overpelt
Postadres
Oude Markt 2, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
Hoeben Jeroen
Ter attentie van
Hoeben Jeroen

Overige nadere inlichtingen

I.7 GUNNING, BESTELLINGEN EN VERZAKINGSVERGOEDING
Binnen de verbintenistermijn wordt de opdracht gegund en gesloten door de betekening aan de laagste regel-matige inschrijver. Deze gunning gebeurt per perceel.
De uitvoering van de opdracht is afhankelijk van bestellingen van individuele leningen door het bestuur binnen ieder perceel uiterlijk op 1 april 2016.
Indien het totale opgenomen bedrag 1 maand na de opening van de offertes minder bedraagt dan 70% van het aan de kredietinstelling gegunde bedrag, kan de kredietinstelling op het totale niet opgenomen bedrag een verzakingsvergoeding aanrekenen. Voor de berekening van de verzakingsvergoeding: Deel II.1.

II.1 TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE LENING EN VERZAKINGSVERGOEDING
Twee Belgische bankwerkdagen na de bestelling door het bestuur, stelt de dienstverlener de gelden van de lening ter beschikking op een door het bestuur aangeduide zichtrekening. Deze bestelling gebeurt op eenvoudige aanvraag van de leidende ambtenaar op de wijze afgesproken tussen het bestuur en de dienstverlener.
De verzakingsvergoeding zoals bepaald in I.7, wordt berekend op basis van de volgende formule:
90/365 * EURIBOR 3 maanden * het niet bestelde bedrag.
Ze wordt door de dienstverlener aan het bestuur aangerekend binnen de maand na afloop van deze periode. Aanrekeningen die het bestuur na die datum bereiken, worden geacht niet te bestaan.