Agentschap Facilitair Bedrijf
Rectificatie

2018/HFB/OP/46636 - Raamovereenkomst voor het afsluiten van een verzekering voor personen verblijvend in het buitenland.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_502760
Postadres
Havenlaan 88 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318289

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318289

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2018/HFB/OP/46636 - Raamovereenkomst voor het afsluiten van een verzekering voor personen verblijvend in het buitenland.

Referentienummer: HFB-2018/HFB/OP/46636-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze raamovereenkomst heeft betrekking op het afsluiten van een verzekering voor personeel van de Vlaamse Overheid dat verblijft in het buitenland en is eveneens van toepassing indien dit personeel vandaar uit reizen onderneemt zowel binnen het land van residentie als naar andere landen (incl. België).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-524568

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378626

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er is een bijkomend document opgeladen; nl. 46636_Basispolis.