Vereniging iris-Aankopen
Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, objectieve aansprak. brand en ontploffing, objectieve aansprak. experimenten en burgerlijke aansprak. onderneming

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vereniging iris-Aankopen
Nationaal identificatienummer
0479.886.021_23141
Postadres
Dejonckerstraat, 46, 5de verdieping
Plaats
Sint-Gillis
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vereniging iris-Aankopen
Telefoon
+32 25437817
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25437848

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.iris-hopitaux.be/fr/le-reseau-iris/nos-structures/iris-achats-3

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuizen

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, objectieve aansprak. brand en ontploffing, objectieve aansprak. experimenten en burgerlijke aansprak. onderneming

Referentienummer:   Iris-achats-IA/PCAN/ASSURANCES RCG-RCMP-RCOincendie-RCOexpérim-RCentrep-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Overheidsopdracht voor verzekeringen voor algemene burgerlijke aansprakelijkheid voor ziekenhuizen, medische aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing, objectieve aansprakelijkheid experimenten en burgerlijke aansprakelijkheid onderneming voor de verenigingen en ziekenhuisverenigingen van het iris-netwerk.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel 1 : Ziekenhuizen iris Zuid

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

o Post 1 : Algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis ;
o Post 2 : Verzekering medische aansprakelijkheid ;
o Post 3 : Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   NA  / Weging:   NA

Kostencriterium - Naam:   NA  / Weging:   NA

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel 2 : UZC Brussel, UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann, Jules Bordet Instituut, UKZKF, LHUB-ULB

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

o Post 1 : Algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de ziekenhuizen ;
o Post 2 : Verzekering medische aansprakelijkheid ;
o Post 3 : Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing ;
o Post 4 : Algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering UZC Brussel ;
o Post 5 : Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering onderneming LHUB-ULB.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

- Perceel 3 : Verzekering objectieve aansprakelijkheid experimenten

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

o Post 1 : UVC Brugmann ;
o Post 2 : UKZKF ;
o Post 3 : UMC Sint-Pieter.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   IA/PCAN/ASSURANCES RCG-RCMP-RCOincendie-RCOexpérim-RCentrep

Perceel nr.:   001

Benaming:   Perceel 1 : Ziekenhuizen iris Zuid

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2018-514565


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   IA/PCAN/ASSURANCES RCG-RCMP-RCOincendie-RCOexpérim-RCentrep

Perceel nr.:   002

Benaming:   Perceel 2 : UZC Brussel, UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann, Jules Bordet Instituut, UKZKF, LHUB-ULB

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2018-514565


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   IA/PCAN/ASSURANCES RCG-RCMP-RCOincendie-RCOexpérim-RCentrep

Perceel nr.:   003

Benaming:   -Perceel 3 : Verzekering objectieve aansprakelijkheid experimenten

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2018-514565


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

- Alleen de verzekeringsmaatschappijen actief in de ingeschreven takken kunnen deelnemen aan de aanbesteding. Aanvragen
tot deelname van verzekeringsmakelaars en consultants komen niet in aanmerking.
- Vragen met betrekking tot de aanvraag tot deelname kunnen schriftelijk worden gesteld via het e-mailadres van iris-
Aankopen: [email protected] tot uiterlijk 15 dagen voor de openingsdatum van de aanvragen tot deelname
(met name tot en met 12 juni 2018). Vragen die na deze termijn worden gesteld, zullen niet meer verwerkt worden.
- De duur van de aanbesteding bedraagt maximaal 4 jaar. De polissen zullen ingaan op 01/01/2019.
- Er zullen twee onderhandelingsrondes worden georganiseerd op de volgende data : eerste ronde van 11 tot 13 september
2018 – tweede ronde van 17 tot 19 september 2018.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat, 33
Plaats
Etterbeek
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22349842
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-05-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-