IOK Afvalbeheer
Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Groepsaankoop hospitalisatieverzekering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IOK Afvalbeheer
Nationaal identificatienummer
0862.457.484_26900
Postadres
Antwerpseweg 1
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 14574296
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.iok.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309664

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Groepsaankoop hospitalisatieverzekering

Referentienummer: IOK A-PPP12C-50/8023/2018/02RE-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514481

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-226240

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
29-05-2018 14:00
Te lezen:
08-06-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

-