Rectificatie

DIVERSE VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN GEMEENTE, OCMW, AGB, VVV VZW, JOC DE PIT VZW, KERKFABRIEKEN, VK PERSONEEL VZW

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Koksijde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Zeelaan 303
Plaats
Koksijde
Postcode
8670
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Wesley Dorné
Telefoon
+32 58533062
E-mail
wesley.dorne@koksijde.be
Fax
+32 58533116

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.koksijde.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DIVERSE VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN GEMEENTE, OCMW, AGB, VVV VZW, JOC DE PIT VZW, KERKFABRIEKEN, VK PERSONEEL VZW

Referentienummer: 2018-056

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van deze diensten:
Diverse verzekeringscontracten voor
• Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
• Sociaal Huis (OCMW) Koksijde, Ter Duinenlaan 34 te 8670 Koksijde
• Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer VZW, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
• AGB Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
• JOC De Pit VZW, Kursaallaan 28 te 8670 Koksijde
• Kerkfabriek OLV Ter Duinen, Strandlaan 172/0101 te 8670 Koksijde
• Kerkfabriek Sint Niklaas, Strandlaan 172/0101 te 8670 Koksijde
• VK Personeel Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
• Perceel 1 “Arbeidsongevallen”
• Perceel 2 “Burgerlijke aansprakelijkheid”
• Perceel 3 “Schoolactiviteiten en vrijwillige activiteiten”
• Perceel 4 “Materiële schade”
• Perceel 5 “Verzekering motorrijtuigen”
• Perceel 6 “Hospitalisatie”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514946

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

I.5: selectiecriteria aangepast Bijlage A.6: offerteformulier toegevoegd