Rectificatie

DIVERSE VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN GEMEENTE, OCMW, AGB, VVV VZW, JOC DE PIT VZW, KERKFABRIEKEN, VK PERSONEEL VZW

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Koksijde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Zeelaan 303
Plaats
Koksijde
Postcode
8670
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Wesley Dorné
Telefoon
+32 58533062
E-mail
wesley.dorne@koksijde.be
Fax
+32 58533116

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.koksijde.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DIVERSE VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN GEMEENTE, OCMW, AGB, VVV VZW, JOC DE PIT VZW, KERKFABRIEKEN, VK PERSONEEL VZW

Referentienummer: 2018-056

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van deze diensten:
Diverse verzekeringscontracten voor
• Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
• Sociaal Huis (OCMW) Koksijde, Ter Duinenlaan 34 te 8670 Koksijde
• Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer VZW, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
• AGB Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
• JOC De Pit VZW, Kursaallaan 28 te 8670 Koksijde
• Kerkfabriek OLV Ter Duinen, Strandlaan 172/0101 te 8670 Koksijde
• Kerkfabriek Sint Niklaas, Strandlaan 172/0101 te 8670 Koksijde
• VK Personeel Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
• Perceel 1 “Arbeidsongevallen”
• Perceel 2 “Burgerlijke aansprakelijkheid”
• Perceel 3 “Schoolactiviteiten en vrijwillige activiteiten”
• Perceel 4 “Materiële schade”
• Perceel 5 “Verzekering motorrijtuigen”
• Perceel 6 “Hospitalisatie”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514946

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

I.5: selectiecriteria aangepast Bijlage A.6: offerteformulier toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!