Rectificatie

Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Gent
Nationaal identificatienummer
0248.015.142_20859
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
aankoopbeleid@ugent.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ugent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320345

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid

Referentienummer: Universiteit Gent-18OPE013-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 1: algemene burgerlijke aansprakelijkheid; en
Perceel 2: de bestuurdersaansprakelijkheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526907

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 181-410221

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wat de overheidsopdracht met bestek nr. 18OPE013 betreft, informeren wij u verder als volgt: -Er kan een korte toelichting worden gegeven over de hoofdlijnen van de financiële situatie van de Universiteit Gent: De Raad van Bestuur keurt de begroting en begrotingswijziging goed en stelt de jaarrekening vast. De begroting en begrotingswijziging wordt telkens voorbereid door een Commissie Financiën samengesteld uit vertegenwoordigers van alle geledingen die ook in de Raad van Bestuur zetelen. Als resultaat wordt een begroting met recurrent evenwicht voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Er is ook een revisor aangesteld voor controle van de jaarrekening en boekhouding. Ook het Rekenhof geeft een visum voor de jaarrekening. In bijlage kan u, ter (verdere) informatie, de jaarrekening 2017 vinden van de Universiteit Gent. -Wat betreft rubriek 5.1 van het bestek (subrubriek ‘Technische bijlagen bij het bestek’ – bij technische bijlage 3) wordt verder het volgende vermeld: De huidige polis, inclusief de dekking bestuurdersaansprakelijkheid, loopt sinds 1 januari 2015. De polis bestuurdersaansprakelijkheid van het UZ Gent is, wat het punt betreft van de ondertussen (sinds 01.01.2018) aan de raad van bestuur van de Universiteit Gent toegewezen bevoegdheden die niet gedelegeerd kunnen worden aan het Bestuurscomité UZ Gent (cf. rubriek 2.2 van het bestek), schadevrij (periode 01.01.2015 – 31.12.2017).