Stad Tongeren
Aankondiging van een opdracht

Verstrekken van leningen

De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur.

Publicatiedatum
11-01-2016
Deadline
23-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Tongeren
Postadres
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren, BE
Contactpunt(en)
De heer Rudi Diels

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de Belgische inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in artikel 20, § 1/1 wet 15/6/2006 of art. 61 KB 15/7/2011 te bevinden.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid zelf het RSZ-attest, het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestand, en het attest ‘fiscale schulden’ via elektronische weg op overeenkomstig art. 60, § 1 KB 15/7/2011.
De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van opening van de offertes, m.h.o. het bewijs dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in artikel 20, § 1/1 wet 15/6/2006 of artikel 61, § 1 en § 2, 3° KB 15/7/2011 bevindt:
• indien de inschrijver een rechtspersoon is: uittreksel uitgereikt door de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie (zie http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister);
• indien de inschrijver een natuurlijk persoon is: uittreksel uitgereikt door het gemeentebestuur van zijn domicilie.

De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, § 2 KB 15/7/2011.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige bewijsstukken volgens de bepalingen van art. 61, § 3 KB 15/7/2011.
Uiteraard moet de inschrijver overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften gerechtigd zijn om onderhavige diensten in België te verlenen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver toont zijn economische en financiële draagkracht aan door een verklaring betreffende de rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten, over de laatste drie beschikbare boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

.

Vakbekwaamheid

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door een beschrijving te geven van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, inclusief de dienstverlening, te waarborgen. Deze beschrijving moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienstverlening op kwalitatieve wijze te leveren.

Eventuele minimumeisen:

.