Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstellen verzekeringsconsultant voor risicoanalyse van lopende verzekeringen inclusief bijstand plaatsingsprocedure

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
Nationaal identificatienummer
0442.163.117_576149
Postadres
Evert Larockstraat 6
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katrien Van Overvelt
Telefoon
+32 2811581
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vvh.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333980

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Koepelorganisatie sociale huisvestingsmaatschappijen

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen verzekeringsconsultant voor risicoanalyse van lopende verzekeringen inclusief bijstand plaatsingsprocedure

Referentienummer:   VVH-VVH201801-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66518100 - Verzekeringsmakelaarsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

n een overheidsopdrachtenprocedure voor hernieuwen van de verzekeringsportefeuille BOAR en hospitalisatie (niet limitatief) wenst de aanbesteder begeleiding te krijgen van een gespecialiseerd verzekeringsconsultant. De opdracht houdt een begeleiding en adviesverlening in op het procedurele, administratieve, juridische, inkooptechnische en inhoudelijk vlak tijdens alle verschillende fasen van het project.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   305.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66519310 - Verzekeringsadviesdiensten
66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De onderhavige opdracht betreft een overheidsopdracht voor diensten, meer bepaald de selectie van een gespecialiseerd verzekeringsconsultant en optioneel verzekeringstussenpersoon voor het plaatsen en beheren van de verzekeringsportefeuille van de aanbesteder (alle deelnemende besturen).
Gezien de specifieke vereiste expertise, zowel wat betreft de voorwaarden waaraan de dekking(en) dienen te voldoen, de technische elementen van de polissen als de kennis van de markt en wetgeving overheidsopdrachten lijkt het de aanbesteder aangewezen een beroep te doen op een verzekeringsconsultant om de beste marktvoorwaarden en dekking te bekomen voor de volledige verzekeringsportefeuille van alle deelnemende besturen.
Deze opdracht houdt een risicoanalyse in van de verzekeringsportefeuilles, de begeleiding en adviesverlening op het procedurele, administratieve, juridische, inkooptechnische en inhoudelijk vlak tijdens alle verschillende fasen van het project (inclusief opstartvergadering met de gegunde verzekeringsmaatschappijen en eventueel de dienstverlening na contract (optioneel).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   prijs  / Weging:   50

Kostencriterium - Naam:   dienstverlening  / Weging:   50

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   zie opdrachtdocumenten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 134-306405

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

20-02-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Vanbreda Risk and Benefits nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Antwerpen
NUTS-code
BE2
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   305.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Postadres
Bolivarplaats 20
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Griffie Rechtbank van eerste Aanleg Antwerpen
Postadres
Bolivarplaats 20
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-02-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-