Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Hernieuwing van de basisverzekering 'Alle Risico's Bedrijfsaansprakelijkheden' van de NMBS

Hernieuwing van de basisverzekering 'Alle Risico's Bedrijfsaansprakelijkheden' van de NMBS vanaf 01/04/2019.
De dekking is van het type 'Alle risico's zijn gedekt behalve ...'.
Zij omvat de dekking van het geheel van de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheden van de NMBS ten aanzien van derden uit hoofde van het personeel, haar installaties, haar roerende en onroerende goederen alsook de uitoefening van haar hoofdactiviteiten en nevenactiviteiten. Het verzekerd kapitaal bedraagt 200.000.000 Euro per schadegeval. Het verzekerd kapitaal zal verdeeld worden over verschillende percelen. De verdeling en de beschrijving van de percelen, alsook de jaarlimiet van het verzekerd kapitaal zullen in het bestek vermeld worden.


Datum van verzending van deze aankondiging
06-12-2018
Publicatiedatum
09-12-2018
Deadline
07-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS NV van publiek recht
Postadres
Frankrijkstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Frédéric Dobbelaere
E-mail
frederic.dobbelaere@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Economische en financiële draagkracht

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-