Rectificatie

Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 3382770
E-mail
gac_diensten@stad.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301736

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2017_00032-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-506092

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 045-098740

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid heeft in de selectieleidraad opgenomen, dat zij een erratum zal plaatsen om de beslissingen van de entiteiten kenbaar te maken wat betreft hun deelname aan deze opdracht. Alle entiteiten waarvan de deelname ‘voorlopig’ was, hebben hun deelname bevestigd. De aanbestedende overheid heeft een vraag in verband met de draagkracht ontvangen. Wij hielden ons er aan u het antwoord zo snel mogelijk te bezorgen.