Rectificatie

AANSTELLEN VAN EEN VERZEKERINGSMAKELAAR: BEHEER,-OPVOLGING EN BIJSTAND VERZEKERINGSPOLIS BRAND VOOR DE AANKOOPCENTRALE VAN HET E17 NETWERK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kennedylaan 4
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer --------- ---------
Telefoon
+32 56636020
E-mail
ann.bracke@azgroeninge.be
Fax
+32 56635039

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azgroeninge.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AANSTELLEN VAN EEN VERZEKERINGSMAKELAAR: BEHEER,-OPVOLGING EN BIJSTAND VERZEKERINGSPOLIS BRAND VOOR DE AANKOOPCENTRALE VAN HET E17 NETWERK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2018/492

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66518000 - Diensten van verzekeringsmakelaars en -agentschappen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520541

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Zie bijkomende inlichtingen en aangepaste inventaris