Rectificatie

AANSTELLEN VAN EEN VERZEKERINGSMAKELAAR: BEHEER,-OPVOLGING EN BIJSTAND VERZEKERINGSPOLIS BRAND VOOR DE AANKOOPCENTRALE VAN HET E17 NETWERK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kennedylaan 4
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer --------- ---------
Telefoon
+32 56636020
E-mail
ann.bracke@azgroeninge.be
Fax
+32 56635039

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azgroeninge.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AANSTELLEN VAN EEN VERZEKERINGSMAKELAAR: BEHEER,-OPVOLGING EN BIJSTAND VERZEKERINGSPOLIS BRAND VOOR DE AANKOOPCENTRALE VAN HET E17 NETWERK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2018/492

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66518000 - Diensten van verzekeringsmakelaars en -agentschappen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520541

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Zie bijkomende inlichtingen en aangepaste inventaris

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!