Rectificatie

Groepsverzekering voor de contractuele personeelsleden van het Havenbedrijf Gent

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer
0218 843 678
Postadres
John Kennedylaan 32 – Haven 3000A
Plaats
Gent
Postcode
9042
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Mark Van den Bosch
Telefoon
+32 92510550
E-mail
mark.vandenbosch@northseaport.com
Fax
+32 92515406

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.northseaport.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Groepsverzekering voor de contractuele personeelsleden van het Havenbedrijf Gent

Referentienummer: 2018-013

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66520000 - Pensioendiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-516001

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
https://eten.publicprocurement.be
Te lezen:
Wegens een technisch probleem met de e-tendering website moeten aanvragen tot deelneming worden ingediend via het volgende e-mailadres: mark.vandenbosch@northseaport.com

Overige nadere inlichtingen

-