Rectificatie

Verzekeringsovereenkomsten Gemeente en OCMW

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Kuurne
Nationaal identificatienummer
BE 0207.430.342
Postadres
Marktplein 9
Plaats
Kuurne
Postcode
8520
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Marc D'Haese
Telefoon
+32 56737147
E-mail
marc.dhaese@kuurne.be
Fax
+32 56706015

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kuurne.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekeringsovereenkomsten Gemeente en OCMW

Referentienummer: TECH/MDh/2018/102

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-511671

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 11 juni 2018, 09.00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!