Rectificatie

Verzekering arbeidsongevallen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Paul Hymanslaan 2
Plaats
Sint-Lambrechts-Woluwe
Postcode
1200
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sven Vander Elst
Telefoon
+32 27743626
E-mail
s.vanderelst@woluwe1200.be
Fax
+32 27743627

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.woluwe1200.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekering arbeidsongevallen

Referentienummer: 2018-1391

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521102

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
in het inschrijvingsformulier
In plaats van:
17.695.507,14 EUR
Te lezen:
21.695.507,14 EUR

Overige nadere inlichtingen

Een bedrag werd verbeterd in het inschijvingsformulier en er werden statistieken bijgevoegd bij de inschrijvingsdocumenten