Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Groepsverzekering DC

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VRT
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Auguste Reyerslaan 52
Plaats
Brussel
Postcode
1043
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Kevin Mariyo
Telefoon
+32 27414392
E-mail
aankoop@vrt.be
Fax
+32 27357924

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.vrt.be/nl/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Groepsverzekering DC

Referentienummer: VRT-PPP0CJ-1814/8019/HR 1806-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514202

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 097-221499

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Onder de paragraaf ‘Voorwaarden voor deelneming’ in het publicatiedocument, meer bepaald onder de Technische Bekwaamheid, werd er voor de erkenning verkeerdelijk verwezen naar de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-ondernemingen. Dit dient gelezen te worden op de volgende manier:  Een FSMA-attest: een erkenning om dergelijke verzekeringen aan te bieden, en dit volgens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen