Aankondiging van een opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE INVOERING VAN EEN SYSTEEM VAN INTERNE CONTROLE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
manuela cardoso amorim
Telefoon
+32 27780811
E-mail
manuela.cardosoamorim@arp-gan.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297470

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297470

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ST+%28ARP%29-17%2F1489-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=18301

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE INVOERING VAN EEN SYSTEEM VAN INTERNE CONTROLE

Referentienummer:   ST (ARP)-17/1489-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is:
- de conceptie van een systeem van interne controle aangepast aan het GAN,
- de opleiding van de personeelsleden betrokken in dit systeem,
- de begeleiding bij de invoering van een cel van interne audit bij het GAN om de redelijke zekerheid te bekomen van de risicobeheersing van:
o de voortzetting van zijn doelstellingen en de conformiteit met de vigerende wetten,
o de regelmatigheid van de operaties,
o de betrouwbaarheid van de financiële en niet-financiële informatie
o de bescherming van het vermogen en van de activa van de instelling.
- de vastlegging van het uitvoeringskader en de invoering van een auditcomité dat toezicht moet houden op de uitoefening van de interne controle.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het voorwerp van de opdracht is:
- de conceptie van een systeem van interne controle aangepast aan het GAN,
- de opleiding van de personeelsleden betrokken in dit systeem,
- de begeleiding bij de invoering van een cel van interne audit bij het GAN om de redelijke zekerheid te bekomen van de risicobeheersing van:
o de voortzetting van zijn doelstellingen en de conformiteit met de vigerende wetten,
o de regelmatigheid van de operaties,
o de betrouwbaarheid van de financiële en niet-financiële informatie
o de bescherming van het vermogen en van de activa van de instelling.
- de vastlegging van het uitvoeringskader en de invoering van een auditcomité dat toezicht moet houden op de uitoefening van de interne controle.
Deze opdracht past in het kader van de doelstelling die wordt vastgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2007 met betrekking tot de interne controle.
In dit geval, dient het systeem van interne controle meer bepaald om te verzekeren:
- de werking van de interne processen van het GAN die moeten bijdragen tot het goede gebruik van zijn menselijke, materiële en financiële middelen;
- de betrouwbaarheid van de financiële informatie en de communicatie ervan aan de belanghebbenden;
- de conformiteit met de wetten en reglementen.
De overheidsopdracht heeft een looptijd van 2 jaar vanaf de kennisgeving van het gunningsbesluit.
Ze vangt aan met de organisatie van een seminarie van de kaderleden van het Agentschap (ongeveer 25 personen), door de invoering van de interne controle bij de Commerciële dienst (Suppcc) en de realisatie van een diagnose van het factureringsbeleid, van verzending van herinneringsbrieven, van inning en van opvolging van de geschillen. De opdracht zal worden voortgezet met de andere diensten van de Centrale administratie die zullen worden aangeduid door het Auditcomité.
De overheidsopdracht moet, vanaf zijn opstart, een dimensie ‘opleiding’ bevatten om het begrip van het proces van interne controle door alle kaderleden van het Agentschap te verzekeren en dat het Agentschap zich dit eigen kan maken na afloop van het 2de jaar.
Er is bovendien voorzien dat, tijdens het 2de jaar, een interne cel van interne audit volledig autonoom en zonder een beroep te doen op externe consultants kan werken. Bijgevolg, zijn de pedagogie noodzakelijk voor de invoering en de overdracht van de noodzakelijke kennis voor deze eigenmaking door het Agentschap erg belangrijk in deze opdracht.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

• Zijn inschrijving bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) of bij het Instituut van de Accountants (IAB)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1° Een lijst met ten minste drie opdrachten van invoering van een systeem van interne controle bij een overheidsadministratie (federaal, gewesten, gemeenten, etc.) uitgevoerd tijdens de vijf laatste jaren (2012 tot 2016), voor een minimumbedrag van 20.000,00 € per opdracht.
Voor elk van deze drie opdrachten, detailleert de inschrijver de volgende punten:
o De naam van de gecontroleerde overheidsinstelling met precisering van het(de) betroffen departement(en) of dienst(en)
o De periode tijdens welke de opdracht is uitgevoerd
o Het bedrag (excl. btw) van de opdracht
2° De opgave van zijn studietitels en beroepstitels of van de kaderleden van zijn bedrijf, welke ten minste moeten bevatten: een senior accountant (5 jaar ervaring of meer).

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   • Zijn inschrijving bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) of bij het Instituut van de Accountants (IAB)

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   01-03-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   01-03-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Brussel
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-01-2018