Rectificatie

ABR-verzekering voor de restauratie, de renovatie en de herinrichting van het Antwerpse stadhuis.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Charlotte Van Dun
Telefoon
+32 3382770
E-mail
gac_diensten@stad.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297637

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ABR-verzekering voor de restauratie, de renovatie en de herinrichting van het Antwerpse stadhuis.

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2017_00120-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft het verlenen van een ABR-verzekering voor de restauratie, de renovatie en de herinrichting van het Antwerpse stadhuis. De waarde van de werken wordt geraamd op 27.714.801,85 miljoen euro exclusief btw.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-503009

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid heeft de vraag gekregen om de plannen van het stadhuis mee te geven. In dit erratum kan u een link terugvinden om de plannen te kunnen raadplegen.