Rectificatie

Overheidsopdracht Diensten Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Nationaal identificatienummer
0206.732.932_88
Postadres
Warmoesberg 48
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Van Zele Maria
Telefoon
+32 26296212
E-mail
maria.vanzele@onva-rjv.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.onva-rjv.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320718

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht Diensten Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Referentienummer: RJV-/2018-7/HR/D Verzekering BA - ONVA/2018-7/RH/S Assurance RC-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voor het afsluiten van een verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand.
Dit situeert zich naar Belgisch recht in de tak niet-levensverzekerings-activiteiten, 13, Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid (Alle overige niet onder de takken 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-527375

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

PV online forum als bestekdocument toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!