Rectificatie

Overheidsopdracht Diensten Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Nationaal identificatienummer
0206.732.932_88
Postadres
Warmoesberg 48
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Van Zele Maria
Telefoon
+32 26296212
E-mail
maria.vanzele@onva-rjv.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.onva-rjv.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320718

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht Diensten Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Referentienummer: RJV-/2018-7/HR/D Verzekering BA - ONVA/2018-7/RH/S Assurance RC-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voor het afsluiten van een verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand.
Dit situeert zich naar Belgisch recht in de tak niet-levensverzekerings-activiteiten, 13, Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid (Alle overige niet onder de takken 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-527375

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

PV online forum als bestekdocument toegevoegd.