Rectificatie

Herverzekering arbeidsongevallen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Nationaal identificatienummer
0206.732.932_88
Postadres
Warmoesberg 48
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
VAN ZELE MARIA
Telefoon
+32 26296212
E-mail
maria.vanzele@onva-rjv.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.onva-rjv.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319737

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herverzekering arbeidsongevallen

Referentienummer: RJV-2018-5/HR/D Herverzekering arbeidsongevallenEUR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Overheidsopdracht voor diensten voor het afsluiten van een herverzekering arbeidsongevallen conform de geldende reglementering publieke sector.
Dit situeert zich naar Belgisch recht in de tak niet-levensverzekeringsactiviteiten, 1b. Arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526248

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-403391

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Pv sluiting online forum 09/10/2018