Rectificatie

Overheidsopdracht van diensten betreffende de verzekeringen van de gemeente Koekelberg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Koekelberg
Nationaal identificatienummer
0207.372.538_27668
Postadres
Henri Vanhuffelplein, 6
Plaats
Koekelberg
Postcode
1081
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24121499
E-mail
medelsztein@koekelberg.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.koekelberg.be/p4w/index.php?lgn=1

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321464

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht van diensten betreffende de verzekeringen van de gemeente Koekelberg

Referentienummer: Koekelberg-MP1/2019-2022-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft de gunning van de verzekeringen van de Gemeente Koekelberg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-528348

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431955

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

fout in het bedrag zie erratum 1e pagina inschrijvingsformulier