Rectificatie

Overheidsopdracht van diensten betreffende de verzekeringen van de gemeente Koekelberg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Koekelberg
Nationaal identificatienummer
0207.372.538_27668
Postadres
Henri Vanhuffelplein, 6
Plaats
Koekelberg
Postcode
1081
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24121499
E-mail
medelsztein@koekelberg.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.koekelberg.be/p4w/index.php?lgn=1

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321464

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht van diensten betreffende de verzekeringen van de gemeente Koekelberg

Referentienummer: Koekelberg-MP1/2019-2022-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft de gunning van de verzekeringen van de Gemeente Koekelberg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-528348

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431955

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

fout in het bedrag zie erratum 1e pagina inschrijvingsformulier

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!