Rectificatie

Afsluiten van een verzekering voor nucleair transport

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Nationaal identificatienummer
0222.116.241_25489
Postadres
Kunstlaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Steven De Clerck
Telefoon
+32 22121001
E-mail
s.declerck@nirond.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.ondraf.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324502

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van een verzekering voor nucleair transport

Referentienummer: Ondraf/Niras-NOCA 2017-2737-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66514000 - Vrachtverzekering en verzekering in verband met vervoer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht voor diensten met betrekking tot het afsluiten van een verzekering nucleair transport voor NIRAS.De betrokken diensten voor deze opdracht vallen onder verzekeringsdiensten (Code CPV 66510000).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-532183

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-482718

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier werd ter beschikking gesteld.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!