Rectificatie

Afsluiten van een verzekering voor nucleair transport

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Nationaal identificatienummer
0222.116.241_25489
Postadres
Kunstlaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Steven De Clerck
Telefoon
+32 22121001
E-mail
s.declerck@nirond.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.ondraf.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324502

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van een verzekering voor nucleair transport

Referentienummer: Ondraf/Niras-NOCA 2017-2737-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66514000 - Vrachtverzekering en verzekering in verband met vervoer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht voor diensten met betrekking tot het afsluiten van een verzekering nucleair transport voor NIRAS.De betrokken diensten voor deze opdracht vallen onder verzekeringsdiensten (Code CPV 66510000).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-532183

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-482718

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier werd ter beschikking gesteld.