Rectificatie

Afsluiten van de Materiële Schade verzekeringscontracten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IOK Afvalbeheer
Nationaal identificatienummer
011600
Postadres
Antwerpseweg 1
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Rob Eyckmans
Telefoon
+32 14574296
E-mail
rob.eyckmans@iok.be
Fax
+32 14589722

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.iok.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van de Materiële Schade verzekeringscontracten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 616000_643200

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Aon Belgium organiseert op vraag van IOK Afvalbeheer voornoemde opdracht.
Is belast met de opvolging van deze opdracht binnen IOK Afvalbeheer:
Jonathan De Witte
Diensthoofd Patrimoniumbeheer & Afvalverwerking
IOK & IOK Afvalbeheer
Antwerpseweg 1 in 2440 Geel
T 014 56 27 66 F 014 58 97 22
GSM 0474 90 40 02
jonathan.dewitte@iok.be
www.iok.be
Is belast met de opvolging van deze opdracht binnen Aon Belgium bvba:
De heer Piet Froyen
Telecomlaan 5-7
1831 Diegem
Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar Aon Belgium bvba gestuurd worden.

Verzekeraars worden in deze procedure voor het afsluiten van de verschillende verzekeringspolissen beschouwd als enige mogelijke partijen die kunnen optreden als inschrijver.
Ook de onderaanneming van de makelaars wordt uitgesloten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-527244

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende informatie n.a.v. het plaatsbezoek van dd. 3 oktober 2018. U kan deze extra informatie terugvinden in het document pdf "verzekering_ECP-MBO_bijkomoende informatie. Zie link 3P.