Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Sibelga Verzekeringen BA Uitbating en Milieuaansprakelijkheid

Sibelga - Dienstenopdracht met als voorwerp de hernieuwing van de verzekeringscontracten BA Uitbating / Toevertrouwde goederen / Na Levering / Beroepsaansprakelijkheid (hierna BA Uitbating genoemd) en Milieuaansprakelijkheid van de Aanbesteder.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-03-2018
Publicatiedatum
30-03-2018
Deadline
02-05-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sibelga
Postadres
Werkuizenkaai 16
Plaats
Brussels
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aurore Wéry
E-mail
public_procurement@sibelga.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
3785000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!