Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aviation Liability Verzekering

De opdracht betreft het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de activiteiten van Belgocontrol.
De opdracht bestaat uit twee (2) percelen:
- Perceel 1
Verzekering van de Burgerlijke Aansprakelijkheid voortvloeiend uit de luchtvaartactiviteiten en taken als Belgisch luchtverkeersleider en dienstverlener voor luchtvaartnavigatie; verzekerde limiet van (minimum) 1.250.000.000,- EUR per schadegeval; inclusief Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Oorlog en Terrorisme (waarborguitbreiding clausule AVN52) met een verzekerde limiet van (minimum) 250.000.000,- USD per schadegeval en per jaar.
- Perceel 2
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Oorlog en Terrorisme (waarborguitbreiding clausule AVN52); verzekerde limiet van (minimum) 1.000.000.000,- USD per schade en per jaar in excedent van 250.000.000,- USD (eerste polis).


Datum van verzending van deze aankondiging
31-10-2018
Publicatiedatum
01-11-2018
Deadline
03-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgocontrol
Postadres
Tervuursesteenweg, 303
Plaats
Steenokkerzeel
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Bastiaens +32 476 79 87 95
E-mail
tendering@belgocontrol.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A