Aankondiging van een gegunde opdracht

afsluiten van een alle bouwplaatsrisico’s verzekering voor de nieuwe hoofdzetel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VRT
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Auguste Reyerslaan 52
Plaats
Brussel
Postcode
1043
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Kevin Mariyo
Telefoon
+32 27414392
E-mail
aankoop@vrt.be
Fax
+32 27357924

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.vrt.be/nl/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Media (Radio- en televisieomroep)

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

afsluiten van een alle bouwplaatsrisico’s verzekering voor de nieuwe hoofdzetel

Referentienummer:   ADNH 1801

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66517300 - Risicobeheersverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp van deze diensten:
De VRT zoekt met deze opdracht één dienstverlener voor het afsluiten van alle bouwplaatsrisico’s verzekering voor de nieuwe hoofdzetel van de VRT .
Toelichting:
Het voorwerp van de opdracht betreft het afsluiten van een polis alle bouwplaats risico’s voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel van de VRT.
Het voorziene budget (gebouw, mediafaciliteiten, verfraaiing en meubilair) bedraagt ongeveer EUR 225 mio.
De polis dient in te gaan op 01 november 2018 om 0u00.
De duurtijd van de nieuw af te sluiten polis bedraagt maximaal de duur van de bouwperiode en de daaropvolgende onderhoudsperiode.
Plaats van dienstverlening:
VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   0

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit aangeboden oplossing  / Weging:   0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vrije opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   ADNH 1801

Perceel nr.:   1

Benaming:   afsluiten van een alle bouwplaatsrisico’s verzekering voor de nieuwe hoofdzetel

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2018-507929


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

De Aanbestedende Overheid heeft beslist de procedure ADNH 1801 stop te zetten. De Aanbestedende Overheid motioveert haar beslissing als volgt:
i. Onder rubriek VI, 3 van het bekendmakingsformulier, wordt vermeld: “plaatsbezoek vereist”, gevolgd door details over een toelichtingsmoment dat de Aanbestedende Overheid in haar kantoren organiseert. De Aanbestedende Overheid zou dit onderdeel in “plaatsbezoek facultatief” dienen te wijzigen.
1) Het gaat hier om een materiële vergissing
- Het toelichtingsmoment van 27 maart 2018 werd in het publicatiedocument aangeduid als een “vereist” toelichtingsmoment terwijl in de selectieleidraad die aan de publicatie werd toegevoegd, dit niet wordt vermeld.
- De Selectieleidraad vermeldt integendeel in punt I.3.2.1. Stap 1 : Selectie en beperking kandidaten, het volgende: “Er wordt een informatiesessie voorzien op dinsdag 27 maart 2018 om 14u30 in de kantoren van de VRT, August Reyerslaan 52, 1043 Brussel.“
- Ook in het globaal overzicht van het verloop van de procedure in punt 1.3.3 van de selectieleidraad. “planning van de procedure” wordt niets vermeld over het vereiste of verplichte karakter van het toelichtingsmoment, waaruit kan worden afgeleid dat het de intentie van de Aanbestedende Overheid was de geïnteresseerden vrijblijvend te informeren over de selectieprocedure voor de Opdracht.
- Hieruit blijk dat de Aanbestedende Overheid een materiële vergissing heeft begaan.
2) Het vereiste plaatsbezoek heeft ook als consequentie voor de Aanbestedende Overheid dat het beoogd minimum aantal gegadigden niet kan bereikt worden.
De Aanbestedende Overheid stelt bovendien vast dat ingeval het voornoemde toelichtingsmoment wel als “vereist” zou worden aangemerkt, de mededinging op de markt van de verzekeraars voor bouwrisico’s, niet optimaal zal kunnen worden georganiseerd. De Aanbestedende Overheid beoogde minimum 3 en maximum 5 gegadigden te kunnen selecteren. Op het toelichtingsmoment van 27 maart 2018, waren slechts 2 gegadigden aanwezig. Zelfs indien beide aanwezigen, daadwerkelijk een kandidatuurstelling zouden indienen, dan nog zal naar het oordeel van de Aanbestedende Overheid de mededinging voor de Opdracht niet op voldoende wijze kunnen plaatsvinden.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-04-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!