Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot het verzekeren van personenwagens

Het sluiten van een raamovereenkomst met 1 partij voor het verzekeren van personenwagens en het operationele beheer van de verzekeringen i.s.m. door bpost gekozen leasemaatschappijen.
De raamovereenkomst dekt enkel nieuwe wagens die na ingang van deze Opdracht geleased worden. De gevraagde waarborgen per voertuig zijn: burgerlijke aansprakelijkheid, full omnium, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering. Het wagenpark bevat momenteel +/- 1.450 personenwagens. Per jaar wordt +/- 25% van dit wagenpark vernieuwd.
bpost ziet op dit ogenblik verschillende scenario’s om het verzekerde volume te structureren. bpost neemt voor om (na de selectiefase) de geselecteerde kandidaten de kans te geven om voor de verschillende scenario’s een eerste offerte in te dienen. bpost zal daarna voor één van de voorgestelde scenario’s kiezen. bpost zal het bestek daaraan aanpassen, waarna alle inschrijvers met regelmatig ingediende offertes de kans krijgen om voor dit gekozen scenario een offerte in te dienen.


Datum van verzending van deze aankondiging
28-09-2018
Publicatiedatum
01-10-2018
Deadline
30-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
66513000 - Diensten voor rechtsbijstands- en allriskverzekeringen
66513100 - Rechtsbijstandsverzekeringen
66514100 - Verzekering in verband met vervoer
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen
66516100 - Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
an.dossche@bpost.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-