Rectificatie

VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Huurderscoöperatieve EVERECITY c.v.b.a.
Nationaal identificatienummer
0507.812.519_540337
Postadres
Constant Permekelaan 83 (B33)
Plaats
EVERE
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
EVERECITY - Constant Permekelaan 83 (B33) - 1140 EVERE
Telefoon
+32 4306500
E-mail
aelhassouni@everecity.be
Fax
+32 4306501

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.everecity.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320836

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE

Referentienummer: EVERECITY-6000-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE
Perceel 1:
- Verzekering BA uitbating en verzekering rechtsbijstand
- Verzekering BA sociale mandatarissen en rechtsbijstand
Perceel 2:
- Verzekering voertuigen – wagenpark en verzekering dienstopdracht
Perceel 3:
- Verzekering brand en bijbehorende risico’s
- Verzekering alle risico’s in verband met informatica en elektronica

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-527755

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420283

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Aanbestedingsstukken

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!