Rectificatie

VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Huurderscoöperatieve EVERECITY c.v.b.a.
Nationaal identificatienummer
0507.812.519_540337
Postadres
Constant Permekelaan 83 (B33)
Plaats
EVERE
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
EVERECITY - Constant Permekelaan 83 (B33) - 1140 EVERE
Telefoon
+32 4306500
E-mail
aelhassouni@everecity.be
Fax
+32 4306501

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.everecity.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320836

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE

Referentienummer: EVERECITY-6000-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE
Perceel 1:
- Verzekering BA uitbating en verzekering rechtsbijstand
- Verzekering BA sociale mandatarissen en rechtsbijstand
Perceel 2:
- Verzekering voertuigen – wagenpark en verzekering dienstopdracht
Perceel 3:
- Verzekering brand en bijbehorende risico’s
- Verzekering alle risico’s in verband met informatica en elektronica

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-527755

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420283

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Aanbestedingsstukken
In plaats van:
https://we.tl/t-3SEtId9IH1
Te lezen:
https://we.tl/t-H4r2J7zjkV

Overige nadere inlichtingen

-