Aankondiging van een opdracht

Verzekeringen van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sint-Pieters-Woluwe
Nationaal identificatienummer
0207.366.994_22182
Postadres
Charles Thielemanslaan 93
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27730608
E-mail
ariganello@woluwe1150.irisnet.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.woluwe1150.be/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308637

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308637

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekeringen van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Referentienummer:   Woluwe-Saint-Pierre -2019.002/P4//2019.O/JUR.AR-GG-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Huidige opdracht betreft de gunning van de verzekeringen van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe.
De opdracht wordt opgedeeld in drie percelen:
Perceel I : Arbeidsongevallen en Burgerlijke aansprakelijkheid
Perceel II : Materiële schade
Perceel III : Verzekering voertuigen

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   361.750,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel I :
- I.1. Arbeidsongevallen
- I.2. Burgerlijke aansprakelijkheid :
I.2.1. Objectieve aansprakelijkheid
I.2.2. Algemene burgerlijke aansprakelijkheid
I.2.3. Rechtsbijstand
I.2.4. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, school- en buitenschoolse ongevallen
I.2.5. Veiligheid van de verkozenen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van het informaticasysteem  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Premie  / Weging:   70

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   232.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht mag maximum drie maal verlengd worden voor de periode van één jaar zoals bepaald in artikel 57 al. 2 van de wet van 17.06.2016. Behalve bij het versturen per aangetekend schrijven van een opzeg 3 maand voor het einde van het burgerlijk jaar, verlengt de gunnende overheid stilzwijgend elke perceel individueel voor het volgend burgerlijk jaar, aan dezelfde voorwaarden.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Opmerking : Om privacyredenen worden de gedetailleerde statistieken en inventarissen van goederen en personen aan de inschrijvers meegedeeld die het aanvragen. Alle inlichtingen betreffende de opdracht kunnen bekomen worden bij de juridische dienst. Contactpersoon : Mevrouw Géraldine Gillis Email : ggillis@woluwe1150.irisnet.be Tel : 02/773.05.76


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Materiële schade

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel II : Materiële schade
II.1.1. Brand en verwante risico’s (genoemd gevaar)
II.1.2. Alle elektronische risico’s en andere
II.1.3. Waardeverzekeringen
II.1.4. Verzekeringen alle risico’s kunstvoorwerpen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van het informaticasysteem  / Weging:   15

Kostencriterium - Naam:   Premie  / Weging:   70

Kostencriterium - Naam:   Bedrag van de franchises  / Weging:   15

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   96.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht mag maximum drie maal verlengd worden voor de periode van één jaar zoals bepaald in artikel 57 al. 2 van de wet van 17.06.2016. Behalve bij het versturen per aangetekend schrijven van een opzeg 3 maand voor het einde van het burgerlijk jaar, verlengt de gunnende overheid stilzwijgend elke perceel individueel voor het volgend burgerlijk jaar, aan dezelfde voorwaarden.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Opmerking : Om privacyredenen worden de gedetailleerde statistieken en inventarissen van goederen en personen aan de inschrijvers meegedeeld die het aanvragen. Alle inlichtingen betreffende de opdracht kunnen bekomen worden bij de juridische dienst. Contactpersoon : Mevrouw Géraldine Gillis Email : ggillis@woluwe1150.irisnet.be Tel : 02/773.05.76


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Verzekering voertuigen

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel III : Verzekering voertuigen
III.1.1. Burgerlijke aansprakelijkheid
III.1.2. Rechtsbijstand
III.1.3. Omnium
III.1.4. Omnium dienstverplaatsingen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van het informaticasysteem  / Weging:   15

Kostencriterium - Naam:   Premie  / Weging:   70

Kostencriterium - Naam:   Bedrag van de franchises  / Weging:   15

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   33.750,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht mag maximum drie maal verlengd worden voor de periode van één jaar zoals bepaald in artikel 57 al. 2 van de wet van 17.06.2016. Behalve bij het versturen per aangetekend schrijven van een opzeg 3 maand voor het einde van het burgerlijk jaar, verlengt de gunnende overheid stilzwijgend elke perceel individueel voor het volgend burgerlijk jaar, aan dezelfde voorwaarden.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Opmerking : Om privacyredenen worden de gedetailleerde statistieken en inventarissen van goederen en personen aan de inschrijvers meegedeeld die het aanvragen. Alle inlichtingen betreffende de opdracht kunnen bekomen worden bij de juridische dienst. Contactpersoon : Mevrouw Géraldine Gillis Email : ggillis@woluwe1150.irisnet.be Tel : 02/773.05.76


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Technische criteria:
De inschrijver moet een erkende verzekeringsmaatschappij zijn in de verzekeringsbranche overeenstemmend met de perceel waarvoor de inschrijver een offerte indient. De verzekeringsmakelaars mogen geen offerte indienen.
2. Technische criteria:
De inschrijver voegt aan zijn offerte tenminstens 1 referentie van gelijkaardige diensten, met name prestaties van verzekeringsdiensten in de verzekeringsbranche overeenstemmend met de perceel waarvoor de inschrijver een offerte indient, bij een overheidsdienst, gedurende de drie laatste jaren.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste niveau - Technische criteria 1:
De inschrijver zal een een attest afleveren van de F.S.M.A. dat bewijst dat hij een erkende verzekeringsmaatschappij is.
Vereiste niveau - Technische criteria 2:
Deze referentie moet vergezelijk worden met een attest van goede uitvoering. Dit attest wordt afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Dit attest vermeldt het bedrag en het tijdstip waarop ze werden gepresteerd en geeft aan dat ze goed uitgevoerd werden.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   10-07-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   10-07-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-06-2018