AZ Nikolaas vzw
Aankondiging van een opdracht

Kredietaanvraag voor investeringen voor medisch en niet-medisch materiaal voor nieuwbouwcampus Beveren

In het kader van de nieuwbouw voor campus Beveren werden de kredietvragen voor het onroerend en duurzame energie reeds gefinaliseerd in 2014.
In een laatste fase komen we nu met de kredietvraag gerelateerd aan de investeringen in medisch en niet-medisch materiaal, het gaat om respectievelijk 4.110 Mio en 0.850 Mio.
Zowel het gedeelte medisch als het gedeelte niet-medisch materiaal is opgedeeld in 2 delen waarbij één deel VIPA is.
De opdracht omvat dus 4 posten voor het aanvragen van een krediet met een vaste rentevoet en dit voor een periode van 5 jaar (medisch materiaal) en van 10 jaar (niet-medisch materiaal).
Voor meer informatie verwijzen we u naar het document "Context betreffende de kredietaanvraag".

Publicatiedatum
11-01-2016
Deadline
26-02-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Nikolaas vzw
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Sevenois

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* De inschrijver voegt bij de offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

Economische en financiële draagkracht

* De inschrijver voegt bij de offerte een bewijs dat het een financiële instelling is die over een vergunning van de financiële toezichthouder (Nationale Bank van België of analoge buitenlandse instelling) beschikt en op diens website staat vermeld.
Dit bewijs moet ingediend worden als BIJLAGE 1.

Eventuele minimumeisen:

* De inschrijver levert het bewijs van een totale minimale jaarlijkse kredietverstrekking van EUR 50.000.000 over de afgelopen drie boekjaren in de publieke of non-profit sector.
Dit bewijs moet ingediend worden als BIJLAGE 2.

Vakbekwaamheid

* De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een beschrijving te geven van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, inclusief de dienstverlening, te waarborgen. Deze beschrijving moet gebeuren onder de vorm van een document dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienstverlening te leveren.
Binnen deze grenzen van artikel 59 van het KB Plaatsing kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers bijkomende informatie vragen.
Dit document moet ingediend worden als BIJLAGE 3.

Eventuele minimumeisen:

* De inschrijver voegt bij de offerte een referentielijst van minstens 5 gelijkaardig uitgevoerde opdrachten (en/of opdrachten in uitvoering) opgestart gedurende de laatste drie jaar, waarin de duur, de naam, het adres en het telefoonnummer van de opdrachtgever worden meegedeeld.
Die lijst moet ingediend worden als BIJLAGE 4.