Vereniging iris-Aankopen
Aankondiging van een opdracht

Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, objectieve aansprak. brand en ontploffing, objectieve aansprak. experimenten en burgerlijke aansprak. onderneming

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vereniging iris-Aankopen
Nationaal identificatienummer
0479.886.021_23141
Postadres
Dejonckerstraat, 46, 5de verdieping
Plaats
Sint-Gillis
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vereniging iris-Aankopen
Telefoon
+32 25437817
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25437848

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.iris-hopitaux.be/fr/le-reseau-iris/nos-structures/iris-achats-3

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   http://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuizen

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, objectieve aansprak. brand en ontploffing, objectieve aansprak. experimenten en burgerlijke aansprak. onderneming

Referentienummer:   Iris-achats-IA/PCAN/ASSURANCES RCG-RCMP-RCOincendie-RCOexpérim-RCentrep-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Overheidsopdracht voor verzekeringen voor algemene burgerlijke aansprakelijkheid voor ziekenhuizen, medische aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing, objectieve aansprakelijkheid experimenten en burgerlijke aansprakelijkheid onderneming voor de verenigingen en ziekenhuisverenigingen van het iris-netwerk.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel 1 : Ziekenhuizen iris Zuid

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

o Post 1 : Algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis ;
o Post 2 : Verzekering medische aansprakelijkheid ;
o Post 3 : Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel 2 : UZC Brussel, UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann, Jules Bordet Instituut, UKZKF, LHUB-ULB

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

o Post 1 : Algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de ziekenhuizen ;
o Post 2 : Verzekering medische aansprakelijkheid ;
o Post 3 : Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing ;
o Post 4 : Algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering UZC Brussel ;
o Post 5 : Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering onderneming LHUB-ULB.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

- Perceel 3 : Verzekering objectieve aansprakelijkheid experimenten

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

o Post 1 : UVC Brugmann ;
o Post 2 : UKZKF ;
o Post 3 : UMC Sint-Pieter.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Rechtspositie van de kandidaat (uitsluitingsgronden)
De hierna vermelde uitsluitingsgronden zijn van toepassing op de kandidaat en individueel:
1° op alle deelnemers die samen een aanvraag tot deelname indienen en van plan zijn om, indien zij geselecteerd worden, een
combinatie van ondernemers op te richten ;
2° op alle deelnemers die als combinatie van ondernemers samen een aanvraag tot deelname of een offerte indienen ; en
3° op derden op de capaciteiten waarvan beroep wordt gedaan.
1) Verplichte uitsluitingsgronden :
Wordt uitgesloten, ongeacht in welk stadium van de procedure : de kandidaat die middels een rechterlijke beslissing die in
kracht van het gewijsde is getreden, veroordeeld werd voor een van de volgende misdrijven :
1° deelname aan een criminele organisatie ;
2° corruptie ;
3° fraude ;
4° terroristische misdrijven, misdrijven gekoppeld aan terroristische activiteiten of aansporen tot het plegen van een dergelijk
misdrijf, medeplichtigheid of poging tot een dergelijk misdrijf ;
5° witwassen van kapitaal of financiering van terrorisme ;
6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel ;
7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven.
Wordt eveneens uitgesloten de kandidaat die onderdanen van derde landen die onderdanen van derde landen die illegaal in
het land verblijven tewerk heeft gesteld, zelfs bij gebrek aan een veroordeling die in kracht van het gewijsde is getreden en dit
vanaf het ogenblik waarop dit misdrijf werd vastgesteld middels een administratieve of rechterlijke beslissing, inclusief een
schriftelijke kennisgeving in uitvoering van het Sociaal Strafwetboek.
De kandidaat vult de rubrieken van het UEA met betrekking tot de verplichte uitsluitingsgronden in. Door het UEA in te dienen,
verklaart de kandidaat dat geen van de eerder vermelde uitsluitingsvoorwaarden op hem van toepassing zijn.
Krachtens artikel 73, § 3, van de wet van 17 juni 2016, kunnen de kandidaten op elk moment van de procedure verzocht worden
om de vereiste ondersteunen documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede
verloop van de procedure.
In het kader van aanbesteding is de kandidaat ook verplicht om aan zijn aanvraag tot deelname de documenten bij te voegen
die bewijzen dat geen uitsluitingsvoorwaarden op hem van toepassing zijn, met name een uittreksel uit het relevante register,
zoals een uittreksel uit het strafregister of bij gebrek daaraan een gelijkwaardig document afgeleverd door de bevoegde
rechterlijke of administratieve instantie van het land van herkomst of van de instelling van de ondernemer en waaruit blijkt dat
deze voorwaarden vervuld zijn.
De aanbestedende dienst controleert de eventuele corrigerende maatregelen die door de kandidaat worden vermeld in het UEA
en waarvan wordt bewezen dat ze door hem werden genomen.
2) Uitsluitingsgronden met betrekking tot belastingschulden en sociale schulden :
a) De kandidaat die zijn verplichtingen tot betaling van de socialezekerheidsbijdragen niet naleeft, wordt uitgesloten van
deelname aan een aanbestedingsprocedure krachtens artikel 68 van de wet van 17 juni 2016.
Kan echter wel deelnemen aan de procedure de kandidaat voor wie de schulden voor de bijdragen niet hoger zijn dan 3.000
euro of die voor deze schuld een betalingsplan heeft verkregen dat hij strikt naleeft.
De uitsluiting is ook niet van toepassing indien de kandidaat zijn verplichtingen is nagekomen door te betalen of door een
bindende overeenkomst aan te gaan met het oog op het betalen van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen, inclusief
in voorkomend geval, alle opgelopen interesten of de eventuele geldboetes in zoverre deze betaling of de afsluiting van deze
dwingende overeenkomst gebeurden voor de aanvraag tot deelname werd ingediend.
Door het indienen van het UEA verklaart de kandidaat op erewoord dat hij zijn verplichtingen voor de betaling (...) (vervolg in
het bijlage van deze aankondiging).

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaat moet de rubrieken van het UEA over de economische
en financiële draagkracht (deel IV, rubriek B) invullen om bewijzen dat hij voldoet aan het selectiecriterium en aan de
minimumniveaus bepaald in het kader van deze aanbesteding.
Krachtens artikel 73, § 3, van de wet van 17 juni 2016 kan de aanbestedende dienst de kandidaten te allen tijde tijdens de
procedure verzoeken om de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk voor te leggen indien dat nodig is voor
het goede verloop van de procedure.
In het kader van deze aanbesteding moet de kandidaat verplicht volgende documenten toevoegen aan zijn aanvraag tot
deelname:
• Een verklaring over het omzetcijfer voor de activiteitensector die het voorwerp uitmaakt van deze aanbesteding, maximaal
voor de laatste drie beschikbare boekjaren afhankelijk van de oprichtingsdatum van de onderneming of van het begin van de
activiteiten van de ondernemer, in zoverre de informaties over dit omzetcijfer beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Bovendien is de kandidaat verplicht bij zijn aanvraag tot deelname de bewijzen bij te voegen dat hij
voldoet aan de specifieke vereiste minimumniveaus, ofwel de bewijzen van de jaarlijkse inningen per verzekeringstak.
Perceel 1:
• Een jaarlijkse inning in het kader van de tak algemene burgerlijke aansprakelijkheid van meer dan 200.000 euro exclusief
belastingen ;
• Een jaarlijkse inning in het kader van de tak medische beroepsaansprakelijkheid van meer dan 500.000 euro exclusief
belastingen ;
• Een jaarlijkse inning in het kader van de tak objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing van meer dan 20.000 euro
exclusief belastingen.
Perceel 2:
• Een jaarlijkse inning in het kader van de tak algemene burgerlijke aansprakelijkheid van meer dan 200.000 euro exclusief
belastingen ;
• Een jaarlijkse inning in het kader van de tak medische beroepsaansprakelijkheid van meer dan 500.000 euro exclusief
belastingen;
• Een jaarlijkse inning in het kader van de tak objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing van meer dan 20.000 euro
exclusief belastingen.
• Een jaarlijkse inning in het kader van de tak burgerlijke aansprakelijkheid onderneming van meer dan 20.000 euro exclusief
belastingen.
Perceel 3:
• Een jaarlijkse inning in het kader van de tak verzekering objectieve aansprakelijkheid experimenten (klinische tests) van meer
dan 10.000 euro exclusief belastingen.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaat moet de rubrieken van het UEA over het technisch vermogen
en de beroepsbekwaamheid (deel IV, rubriek C) invullen om bewijzen dat hij voldoet aan het selectiecriterium en aan de
minimumniveaus bepaald in het kader van deze aanbesteding.
Krachtens artikel 73, § 3, van de wet van 17 juni 2016 kan de aanbestedende dienst de kandidaten te allen tijde tijdens de
procedure verzoeken om de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk voor te leggen indien dat nodig is voor
het goede verloop van de procedure.
In het kader van deze aanbesteding is de kandidaat verplicht volgende documenten bij te voegen aan zijn aanvraag tot
deelname:
• Voor alle percelen: een lijst van de belangrijkste diensten verstrekt op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aan
ziekenhuisinstellingen tijdens maximaal de laatste drie jaren, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of
private begunstigde.
• Het bewijs van de erkenning door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of de Nationale Bank van België
waarin verklaard wordt dat hij gemachtigd is volgende diensten te verlenen:
o Voor perceel 1: de tak algemene burgerlijke aansprakelijkheid (tak 13) ;
o Voor perceel 2: de tak algemene burgerlijke aansprakelijkheid (tak 13) ;
o Voor perceel 3: de tak algemene burgerlijke aansprakelijkheid (tak 13).

Eventuele minimumeisen:

Qua referenties is de kandidaat verplicht bij zijn aanvraag tot deelname per perceel ten minste 3
referenties voor te leggen voor een jaarlijks gecumuleerd premiebedrag van:
Voor perceel 1: ten minste 200.000 euro exclusief belastingen voor de takken medische burgerlijke aansprakelijkheid, algemene
burgerlijke aansprakelijkheid ziekenhuizen, objectieve burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing ;
Voor perceel 2: ten minste 200.000 euro exclusief belastingen voor de takken medische burgerlijke aansprakelijkheid, algemene
burgerlijke aansprakelijkheid ziekenhuizen, objectieve burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing, burgerlijke
aansprakelijkheid onderneming;
Voor perceel 3: ten minste 2.500 euro exclusief belastingen voor de tak objectieve aansprakelijkheid experimenten (klinische tests).

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   27-06-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 29-06-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   12

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

- Alleen de verzekeringsmaatschappijen actief in de ingeschreven takken kunnen deelnemen aan de aanbesteding. Aanvragen
tot deelname van verzekeringsmakelaars en consultants komen niet in aanmerking.
- Vragen met betrekking tot de aanvraag tot deelname kunnen schriftelijk worden gesteld via het e-mailadres van iris-
Aankopen: [email protected] tot uiterlijk 15 dagen voor de openingsdatum van de aanvragen tot deelname
(met name tot en met 12 juni 2018). Vragen die na deze termijn worden gesteld, zullen niet meer verwerkt worden.
- De duur van de aanbesteding bedraagt maximaal 4 jaar. De polissen zullen ingaan op 01/01/2019.
- Er zullen twee onderhandelingsrondes worden georganiseerd op de volgende data : eerste ronde van 11 tot 13 september
2018 – tweede ronde van 17 tot 19 september 2018.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat, 33
Plaats
Etterbeek
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22349842
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-05-2018