Aankondiging van een wijziging

„Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции

Diensten
Publicatie datum
27-01-2023
Aanbestedende overheid
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП | 1618 гр. София, BG | Nutssectoren | Десислава Стоянова
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Korte inhoud
- Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 94 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
Gunningen

Perceel 2: „Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ

Waarde
156.000,00 BGN
Bedrijven
ЗД "БУЛ ИНС" АД | 1407 гр. София, BG
Wijzigingen
На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 1, ал. 4, т. 2 от Договора, предвид писмо - покана на изпълнителния директор на ДП БСТ с зх. № ИЗХ-2549/22.12.2022 г., за автомобили, посочени в списък към Докладна записка от специалист ТО, Дирекция "Административно и стопанско обслужване" , на 29.12.2022 г. страните се споразумяват да включат предвидената в чл. 1, ал. 4, т. 2 от Договора - "опция за допълнително застаховане за срок", срещу заплащане на застрахователна премия при условията на Договор № Д-21/12.01.2021 г. , за срок от 3 месеца, по относшение на автомобили на ЗАСТРАХОВАНИЯ, подробно описани в Приложение 1 към Споразумението.
Oude waarde
156.000,00 BGN
Nieuwe waarde
156.000,00 BGN
truck tower-crane sharing