Rectificatie

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
KOOPKOEPEL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Torhout
Postcode
-
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Viaene
Telefoon
+32 50745624
E-mail
koen@koopkoepel.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.koopkoepel.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.koopkoepel.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Referentienummer: 2018-246-HOV

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66512200 - Ziektekostenverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Hospitalisatieverzekering voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: ORDGCC

TED eSender-klantenlogin: ORDGCC

Referentie van de aankondiging: 2018-523728

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 160-366904

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De offertes moeten worden neergelegd op eTendering van onderstaande link : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318173&saveSearchParams=true&isPopup=&marketPlaceType=jepp¬iceStatus=1&publicationNumberTED=&advancedSearch=true&publicationDateTEDFrom=&organisationIds=28004&useWorkingOrganisationId=false&selectAllChildren=on&publicationDateTEDTo=&

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!