Rectificatie

DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN VOOR HET GEHEEL VAN HET PERSONEEL VAN HET GEMEENTEBESTUUR ELSENE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Elsene
Nationaal identificatienummer
0207.401.341_22835
Postadres
Elsensesteenweg, 168
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mvr Hélène Mvula
Telefoon
-
E-mail
centraledachat@ixelles.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ixelles.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311107

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN VOOR HET GEHEEL VAN HET PERSONEEL VAN HET GEMEENTEBESTUUR ELSENE

Referentienummer: Gemeente Elsene-2018-211-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht is een openbare opdracht van diensten die als voorwerp de verzekeringspolis arbeidsongevallen en verschillende lichamelijke letsels voor het geheel van het personeel van het gemeentebestuur Elsene heeft.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-522826

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 154-353400

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Uistel van de omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!