Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderzoek betreffende opties voor de ontwikkeling van online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
SPA2, 07/027
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderzoek betreffende opties voor de ontwikkeling van online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen

Referentienummer:   FISMA/2017/117(05)/C

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311400 - Economisch onderzoek

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De doelstelling van het onderzoek is:
— de inkaartbrenging van de meest geschikte bestaande en opkomende oplossingen voor online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen in de EU en wereldwijd en de beoordeling van de risico's en mogelijkheden die ze met zich meebrengen vanuit consumentenperspectief,
— de voorstelling van opties voor niet-wetgevende initiatieven op EU-niveau en de uitvoering van de beoordeling ervan,
— de identificatie van (een) optie(s) die de voorkeur heeft/hebben en de verstrekking van een projectbeschrijving voor de tenuitvoerlegging ervan.
Het onderzoek moet opties bekijken voor de ondersteuning van de (verdere) ontwikkeling van particuliere of openbare initiatieven (bijv. online-rekenmachines, openbare databanken, publiek-private initiatieven).

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   274.200,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66171000 - Diensten voor financieel advies

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   De taken moeten worden uitgevoerd in de door de contractant aangewezen kantoren. Er zullen maximaal 3 coördinatievergaderingen met de aanbestedende dienst worden gehouden in Brussel.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De contractant moet de volgende taken uitvoeren en het volgende verstrekken:
1) De uitvoering van de inkaartbrenging en analyse van de bestaande en opkomende oplossingen ter ondersteuning van particuliere beleggers bij de selectie van beleggingsproducten, in het bijzonder:
a) de beschrijving van de instrumenten en diensten, in de Europese Unie en wereldwijd, die beleggers helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen die ze op hun weg vinden bij het zoeken en vergelijken van particulierebeleggingsproducten en de beschrijving van de risico's en mogelijkheden voor consumenten die deze instrumenten gebruiken;
b) de identificatie van Europese en internationale praktijken die als voorbeeld of als uitgangspunt kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een instrument of dienst voor de hele EU;
c) de identificatie van tekortkomingen in bestaande oplossingen; in het bijzonder de beschrijving van de wijze waarop een potentieel belangenconflict dat voortvloeit uit de financieringsmodellen (al dan niet) wordt aangepakt.
2) De voorstelling van minstens 3 opties voor niet-wetgevende initiatieven op EU-niveau en de beoordeling ervan.
De beschrijving van de voorgestelde opties moet minstens het volgende omvatten:
a) de toegevoegde waarde van de voorgestelde optie voor alle betrokken belanghebbenden;
b) het effect op de bestaande markt en belanghebbenden;
c) synergieën en interoperabiliteit tussen bestaande instrumenten en diensten;
d) de mogelijke vorm en technische opstelling die deze kunnen aannemen, bijv. een online-platform, website, applicatie;
e) het proces voor de gegevensverzameling, -opslag en -consolidatie, met inbegrip van de functies en verantwoordelijkheden van de betrokken spelers;
f) de wijze waarop de presentatie van volledige, eerlijke en makkelijk te begrijpen resultaten zal worden gewaarborgd;
g) de voornaamste belanghebbenden die verantwoordelijk zullen zijn voor de ontwikkeling en het beheer;
h) de financiële noden en de financiële bronnen, in het bijzonder de nood aan openbare financiering op nationaal of EU-niveau en de vorm daarvan;
i) een beschrijving die aangeeft of ze in de EU ten uitvoer kunnen worden gelegd binnen het bestaande wetgevend en regelgevend kader of welke wijzigingen aan de EU-wetgeving nodig zouden zijn;
j) andere wetgevende, regelgevende en technische beperkingen die moeten worden weggewerkt.
Deze opties moeten worden vergeleken met een „business as usual-scenario”, i.e. een organische ontwikkeling van de markt voor gegevensconsolidatie die wordt gestuurd door commerciële entiteiten. Het „business as usual-scenario” moet in het bijzonder rekening houden met het feit dat er reeds private initiatieven zijn die specialistische informatie verstrekken en analytische diensten verlenen voor hun klanten.
3) De voorstelling van een plan voor de tenuitvoerlegging van de optie(s) die de voorkeur geniet(en), in het bijzonder:
a) de identificatie van de optie die de voorkeur geniet en het verklaren van de redenering hiervoor;
b) de verstrekking van een projectbeschrijving die onder andere het volgende moet specificeren: het projectoverzicht, de doelstellingen ervan, de voordelen, de methode voor de tenuitvoerlegging, het tijdschema, de vereisten, de geraamde financiële hulpbronnen en hun vorm en de verwachte resultaten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 131-298069

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   FISMA/2017/117(05)/C1/ST/OP

Perceel nr.:   -

Benaming:   Onderzoek betreffende opties voor de ontwikkeling van online-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van particuliere beleggers bij beleggingsbeslissingen

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

20-12-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   0

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!