Rectificatie

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Damiaan Oostende
Nationaal identificatienummer
0464.564.177_27352
Postadres
Gouwelozestraat 100
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Karmen Boghaert
Telefoon
+32 59414540
E-mail
kboghaert@azdamiaan.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdamiaan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296969

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Referentienummer: AZD-0049_BAZBAM-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Afsluiten van de verzekeringscontracten BA ziekenhuis en BA medici

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502810

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 023-049338

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectieleidraad en espd-request toegevoegd