Rectificatie

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Damiaan Oostende
Nationaal identificatienummer
0464.564.177_27352
Postadres
Gouwelozestraat 100
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Karmen Boghaert
Telefoon
+32 59414540
E-mail
kboghaert@azdamiaan.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdamiaan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296969

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Referentienummer: AZD-0049_BAZBAM-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Afsluiten van de verzekeringscontracten BA ziekenhuis en BA medici

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502810

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 023-049338

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectieleidraad en espd-request toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!