Rectificatie

Raamovereenkomst voor het drukken, postklaar maken, verzenden en archiveren van patiëntenfacturen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Nationaal identificatienummer
ZNA
Postadres
Leopoldstraat 26
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Thomas Aloy
Telefoon
+32 32177455
E-mail
thomas.aloy@zna.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zna.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het drukken, postklaar maken, verzenden en archiveren van patiëntenfacturen

Referentienummer: 2017/090

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-507195

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
18-04-2018 09:00
Te lezen:
26-04-2018 09:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 26 april 2018, 09.00. Aanpassing Bijlage C: Inventarisdocument Deze vermeldt: De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden. Het is duidelijk dat de prijszetting voor dit soort opdrachten een ruimere afronding nodig heeft. De eenheidsprijzen dienen bijgevolg op 5 cijfers na de komma afgerond te worden.