Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
Rectificatie

Aanstellen verzekeringsconsultant voor risicoanalyse van lopende verzekeringen inclusief bijstand plaatsingsprocedure

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
Nationaal identificatienummer
0442.163.117_576149
Postadres
Evert Larockstraat 6
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katrien Van Overvelt
Telefoon
+32 2811581
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vvh.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313517

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen verzekeringsconsultant voor risicoanalyse van lopende verzekeringen inclusief bijstand plaatsingsprocedure

Referentienummer: VVH-VVH201801-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66518100 - Verzekeringsmakelaarsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

n een overheidsopdrachtenprocedure voor hernieuwen van de verzekeringsportefeuille BOAR en hospitalisatie (niet limitatief) wenst de aanbesteder begeleiding te krijgen van een gespecialiseerd verzekeringsconsultant. De opdracht houdt een begeleiding en adviesverlening in op het procedurele, administratieve, juridische, inkooptechnische en inhoudelijk vlak tijdens alle verschillende fasen van het project.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-519598

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-294916

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

toevoeging UEA