Erkenningsregeling – nutssectoren

Erkenningsregeling voor financiêle diensten

Deze erkenningsregel heeft als doel aan de MIVB toe te laten om tegenpartijen, tussenpersonen of consultants te kwalificeren, in functie van hun juridische, technische en financiële capaciteiten, en van hun ervaring in de betreffende domeinen, om beroep op te doen bij aanbestedingen inzake goederen, instrumenten of diensten van juridische-financiêle aard die de MIVB zou wensen te verwerven, ofwel in eigen naam of voor eigen rekening, ofwel in naam van en voor rekening van een andere gelieerde onderneming. Opstellen van een lijst van gekwalificeerde bedrijven voor de eventuele goederen, instrumenten en/of prestaties van financiële diensten zoals hierna beschreven:
1° Diverse financieringen (leningen met vaste rentevoet, vlottende rentevoet, op kort, middellange en lange termijn, met inbegrip van de eventuele thesaurie biljetten programma’s) die het mogelijk maken de gerealiseerde investeringsprogramma’s van de maatschappij te financieren.
2° Afgeleide financiële producten ter indekking van de risico’s inzake rentevoetschommelingen, wisselkoersschommelingen, inflatie en eventuele andere risico’s (ondermeer risico’s m.b.t. prijsvolatiliteit van energieprodukten).
3° Operaties inzake financiële engineering (alternatieve financiering, juridisch-financiële montages) die de MIVB in staat stellen als eigenaar, huurder, concessionaris, een deel van haar huidig en toekomstig rollend materieel te exploiteren.
4° Operaties inzake financiële engineering (alternatieve financiering, juridisch-financiële montages) die de MIVB in staat stellen als eigenaar, huurder, concessionaris of vruchtgebruiker, een deel van haar huidige en toekomstige onroerende en/of roerende bezittingen te exploiteren.
5° Operaties inzake financiële engineering (alternatieve financiering, juridisch-financiële montages) die de MIVB in staat stellen als eigenaar, huurder, concessionaris of vruchtgebruiker, een deel van haar huidige en toekomstige andere activa van alle aard te exploiteren (leasing informaticamateriaal, enz.).
6° De financiering van infrastuctuurwerken in het kader van privé-publieke samenwerkingsverbanden (“PPS”). Onder PPS zoals hier bedoeld moeten verstaan worden alle types van duurzame samenwerking tussen de openbare en de privé sektor bij het verwezenlijken van projecten, met name onder de vorm van partnership, concessie, innoverende financieringsmethoden, of operaties zoals BOT (“Build, Operate, Transfer”), BOOT (“Build, Own, Operate, Transfer”), BDFO (“Design, Build, Finance, Operate”, DBOT (“Design, Build, Operate, Transfer”), of PFI (“Private Finance Initiative”). De aldus bedoelde projectfinanciering moet in de meest brede zin verstaan worden. Zij kunnen met name, volgens de eigen kenmerken van de PPS in kwestie, zowel betrekking hebben op de financiering van infrastructuurwerken als op een participatie met inbegrip van de tenlasteneming van risico’s geassocieerd met dergelijke projecten.
7° Verschillende deposito’s en thesaurie beleggingen ( inbegrepen Cicav’s).
8° Effectisering van een portefeuille van huiige en toekomstige schuldvorderingen.
9° Consultancy opdrachten van financiële, fiscale of boekhoudkundige aard met betrekking tot bovengenoemde produkten en diensten.


Datum van verzending van deze aankondiging
26-01-2018
Publicatiedatum
29-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
66140000 - Portefeuillebeheer
66600000 - Kasdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Francis Van Peborgh
Telefoon
+32 25155834
Fax
-
E-mail
francis.vanpeborgh@stib.brussels
Hoofdadres
http://www.stib.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297578