Rectificatie

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis: voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0465.698.582_28007
Postadres
Frontispiesstraat 8 bus 1.2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hilde Lemmens
Telefoon
-
E-mail
hilde.lemmens@vlaanderen.wgk.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.witgelekruis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320291

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis: voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Referentienummer: WGK Vlaanderen-GVDP/2018/35-F21_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis:
voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526877

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen betreffende opdracht voor het afsluiten van verzekeringen voor het voertuigenpark, voor omnium dienstopdrachten en voor verzekering patrimonium.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!