Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Rectificatie

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis: voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0465.698.582_28007
Postadres
Frontispiesstraat 8 bus 1.2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hilde Lemmens
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.witgelekruis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320291

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis: voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Referentienummer: WGK Vlaanderen-GVDP/2018/35-F21_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis:
voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526877

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen betreffende opdracht voor het afsluiten van verzekeringen voor het voertuigenpark, voor omnium dienstopdrachten en voor verzekering patrimonium.