FIGGA
Aankondiging van een opdracht

Het aangaan van een lening ter financierng van het bestuur

het aangaan van een bulletlening op 10 jaar

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
14-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FIGGA
Postadres
c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4bus2, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Ex Lieven
Ter attentie van
Lieven Ex

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

3.304.150,00

Waarde: 3304150.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevin-den, zoals bedoeld in art. 61 van het KB Plaatsing.
Voor de inschrijver met werknemers die onderworpen zijn aan het Belgische RSZ-stelsel, vraagt de aanbeste-dende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 60, §1 van het KB Plaatsing.
De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver met personeel dat onderworpen is aan de sociale-zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de EU, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring vol-gens de bepalingen van art. 62, §2 van het KB Plaatsing.
Voor de inschrijver die onderworpen is aan het Belgische fiscale stelsel, vraagt de aanbestedende overheid het fiscaal attest dat aantoont dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen, eveneens op via elek-tronische weg conform art. 60, §1.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of verklaring volgens de bepalingen van artikel 63 §1 van het KB Plaatsing.
De aanbestedende overheid handelt ook zo voor het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestanden.

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een beschrijving te geven van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te waarborgen. Deze beschrijving moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd.
Binnen de grenzen van artikel 59 van het KB Plaatsing kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers bijkomende informatie vragen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A